coffeeshop
Xpresso

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • ‘eigenaar’: Stichting Het Dilemma;
 • ‘gebruik(en)’: alle denkbare handelingen;
 • ‘u’: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • ‘content’: alle op de website aanwezige inhoud;
 • ‘schade’: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.
 1. Het onderstaande is van toepassing op de gehele content. Bij het bezoeken van deze website, stemt u in met deze disclaimer.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, edoch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid; dus ook niet ten aanzien van mogelijke onjuistheden/onvolledigheden (van het getoonde) en/of de beschikbaarheid van een en ander en/of schade. Aan de content kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen en is derhalve niet aansprakelijk.
 4. Het beeldmateriaal en de teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u van/vanuit de content op welke manier dan ook verspreidt.
 5. Een eventueel verzoek om toestemming om de (getoonde) content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen te gebruiken, dient u schriftelijk te richten aan de eigenaar.
 1. De eigenaar verschaft de content in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De content is experimenteel en bedoeld voor particulier gebruik.
 2. De eigenaar mag de content naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of verwijderen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een verandering of verwijdering.
 3. De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de content te gebruiken en of van bepaalde diensten die op de content zijn aangeboden, gebruik te maken.
 4. De eigenaar behoudt zich het recht voor om de content te monitoren en gegevens op te slaan.
 5. U zal de eigenaar van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants enzovoort welke door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de content, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 6. Deze website maakt uitsluitend gebruik van ‘functionele’ cookies. Klik voor meer informatie op de volgende link: Publicatie OPTA
 7. Vragen met betrekking tot de content dienen gericht te worden tot de eigenaar.
 8. De eigenaar behoudt zich wereldwijd alle rechten voor.

Aldus opgemaakt door de eigenaar.